Aktualni natječaji za potpore iz sredstava EU

 • Written by:

Hrvatska udruga Benedikt je u svom radu, napose u okviru tradicionalnog VIDIK festa, organizirala tribine i okrugle stolove na temu malog poduzetništva i odvojenog prikupljanja otpada. Svjesni smo da naši mali poduzetnici i poljoprivrednici često i nisu upoznati s mogućnostima korištenja državnih potpora pa smo pripremili mali pregled potpora iz sredstava EU za koje je još moguće podnijeti zahtjev.

Svakako, detaljnije informacije ćete dobiti na odgovarajućim WEB stranicama za koje dajemo poveznice, te od službi nadležnog ministarstva.

Potpun pregled natječaja za bespovratna sredstva EU preuzmite na WEB stranici:  https://www.pbiro.hr/preglednik_natjecaji_eu_hr/

POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA – SEKTOR VOĆA I POVRĆA I SEKTOR STOČARSTVA I PERADARSTVA.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 5.000 EUR,
 • Najviši iznos potpore: 1.000.000 EUR,
 • Najviši iznos za početnike: 100.000 EUR
 • Intenzitet potpore: 50%

uvećan za 20% za mlade poljoprivrednike

Rok za podnošenje prijava:

od 31. kolovoza 2018. do 17. listopada 2018. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Prihvatljivi korisnici: 

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika:
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Detaljnije na:

https://www.pbiro.hr/poticaji-eu-mps-operacija-4-1-1-voce-povrce-stocarstvo-peradarstvo/

OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore:000 HRK
 • Najviši iznos potpore: 000 HRK
 • Intenzitet potpore:do 100% prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava:

do 30. ožujka 2019. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravne osobe – javna tijela i to:

 • jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola), prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Prilog 1. točka 1. Osnivači osnovnih škola u Republici Hrvatskoj)

Prihvatljive aktivnosti:

 • Materijalna deprivacija tipa 1 (MD1) – Nedostatak hrane
  • Podjela obroka ciljnoj skupini po utvrđenoj cijeni jednog školskog obroka po učeniku u iznosu od 5,47 kuna.

Detaljnije na:

https://www.pbiro.hr/eu-poticaji-prehrana-djeca-siromastvo/

POTPORE MALIM POLJOPRIVREDNICIMA

Financiranje:

 • Visina potpore po korisniku iznosi 000 eura
 • Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje prijava: 

od 30. kolovoza 2018. godine do 13. prosinca 2018. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ekonomske veličine između 2.000 i 7.999 eura, a koja imaju organizacijski oblik:
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
  • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
  • trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
  • zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Prihvatljive aktivnosti:

 • Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;
 • Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda;
 • Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta;
 • Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme;
 • Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;
 • Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
 • Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
 • Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda;
 • Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Detaljnije na:

https://www.pbiro.hr/poticaji-eu-fond-ruralni-razvoj-podmjera-6-3/

RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA 

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore – 3.500 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • Najviši iznos potpore – 200.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • Intenzitet potpore: do 70%, odnosno do 40% za kupovinu poljoprivredne mehanizacije u sektoru pružanja usluga u poljoprivrednim djelatnostima

Rok za podnošenje prijava:

od 18. srpnja 2018. godine do 28. rujna 2018. godine.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Prihvatljivi korisnici:

 • Poljoprivredna gospodarstva:

Prihvatljivi projekti:

Projektom se razvija nepoljoprivredna djelatnost za koju je izdano Rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt nadležnog tijela u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

Prihvatljivi sektori su:

 1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 2. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
 3. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 4. sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

Detaljnije na:

https://www.pbiro.hr/poticaji-eu-mps-operacija-6-4-1/

LOKALNE USLUGE ZA RURALNO STANOVNIŠTVO 

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Financiranje:

 • Najniži iznos vrijednosti projekta/operacije: 15.000 eura u protuvrijednosti u kunama
 • Najviši iznos vrijednosti projekta/operacije: 1.250.000 eura u protuvrijednosti u kunama
 • Najniži iznos javne potpore po projektu: 15.000 eura u protuvrijednosti u kunama
 • Najviši iznos javne potpore po projektu: 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Rok za podnošenje prijava: 

od 02. kolovoza 2018. od 12:00 sati do 14. rujna 2018. do 12:00 sati

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Jedinice lokalne samouprave,
 • Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
 • Javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola,
 • Udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije),
 • Vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo,
 • Lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa

Prihvatljive aktivnosti:

 • Dječji vrtići
 • Zajednički vatrogasni domovi
 • Lokalna infrastruktura
  • Građenje i/ili opremanje:
   • Vatrogasnog doma,
   • Društvenog doma / Kulturnog centra,
   • Planinarskog doma i skloništa,
   • Turističkog informativnog centra,
   • Dječjeg igrališta,
   • Sportske građevine,
   • Objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo),
   • Rekreacijske zone na rijekama i jezerima,
   • Biciklističke staze (koje nisu sastavni dio ceste),
   • Tematskog puta i parka,
   • Javne zelene površine (park i slično),
   • Pješačke staze (koje nisu sastavni dio ceste),
   • Pješačke zone,
   • Otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste),
   • Groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine),
   • Tržnice,
   • Javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste),
   • rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi,
   • rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi,
   • građevine koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi) i
   • građevine koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.

Građenje i/ili opremanje projekta/operacije prihvatljivo je u naseljima s najviše 5.000 stanovnika na području jedne jedinice lokalne samouprave

Detaljnije na:

https://www.pbiro.hr/poticaji-eu-fond-ruralni-razvoj-operacija-741/

ENERGETSKA UČINKOVITOST I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U USLUŽNOM SEKTORU (TURIZAM, TRGOVINA)

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 220.000 HRK
 • Najviši iznos potpore: 13.000.000 HRK

Rok za podnošenje prijava: 

od 15. lipnja 2018. godine s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 21. rujna 2018. godine.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala, srednja i velika  100% privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizma, trgovine) u skladu s NKD 2007 (područja G, odjeljak 45,46,47, djelatnosti iz područja I odjeljak 55 i 56 te djelatnosti iz područja N odjeljak 79). 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije 
 • Aktivnosti energetske obnove:
  • Obnova tehničkih sustava za korištenje zgrada energetski troškovne cjeline
  • Obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija
  • Upravljanje energijom u energetski troškovnoj cjelini
  • Oprema koja troši energiju, a koristi se u svrhu obavljanja prihvatljivih djelatnosti u energetski troškovnoj cjelini
  • Optimizacija procesa
 • Upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost:

Detaljnije na:

https://www.pbiro.hr/poticaji-eu-mzoe-en-ucinkovitost-usluzni/

PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

Financiranje:

 • Najniži iznos bespovratnih sredstava: 900.000 HRK
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000 HRK
 • Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje prijava:

 1. prosinac 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • neprofitne organizacije.

Prihvatljivi partneri:

Obvezni partneri:

 • regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
 • Centar za socijalnu skrb.

Ostali prihvatljivi partneri:

 • udruga;
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • vjerska zajednica;
 • ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Prihvatljive aktivnosti:

 • zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici;
 • obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju;
 • promidžba i vidljivost;
 • upravljanje projektom i administracija.

Detaljnije na:

https://www.pbiro.hr/poticaji-eu-mrms-zazeli/

ESIF KREDITI ZA RAST I RAZVOJ

malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganje stavlja oko 200 milijuna eura  po kamatnoj stopi između jedan i dva posto.

Iznos kredita: od 100.000 EUR do 3.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem  tečaju  HNB-a na  dan  zaključenja  ugovora (za  sektor turizma  najviši  iznos kredita je 10.000.000 EUR)

U pripremi projekta i Zahtjeva za kredit PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Prihvatljivi korisnici:

Mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit poslovnoj banci.

Prihvatljive djelatnosti ulaganja:

 • Prerađivačka industrija
 • Turizam (Djelatnosti pružanja smještaja)
 • Informacije i komunikacije
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
 • Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Umjetnost, zabava i rekreacija
 • Ostale uslužne djelatnosti

Detaljnije na:

https://www.pbiro.hr/poticaji-eu-hbor-esif-krediti/

Hrvatska udruga Benedikt

Skip to content