S T A T U T HRVATSKE UDRUGE BENEDIKT

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″, broj 74/14., 70/17.), Skupština Hrvatske udruge Benedikt na sjednici održanoj dana 11. listopada 2018., donijela je

S T A T U T

HRVATSKE UDRUGE BENEDIKT

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o:

 • nazivu
 • sjedištu
 • zastupanju
 • izgledu pečata Udruge
 • području djelovanja skladno ciljevima
 • djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi
 • načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge
 • uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva
 • pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova
 • načinu vođenja popisa članova
 • tijelima Udruge
 • njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica
 • izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata
 • izboru i opozivu likvidatora Udruge
 • prestanku postojanja Udruge
 • imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom
 • postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge
 • načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge
 • drugim pitanjima od značaja za Udrugu

Članak 2.

Naziv udruge je: Hrvatska udruga Benedikt.

Skraćeni naziv udruge je: HUB.

Sjedište udruge je: Split.

Udrugu zastupa Predsjednik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 3.

Rad Udruge i njenih tijela je javan.

Ostvarivanje javnosti rada ne može biti u suprotnosti s interesima Republike Hrvatske, odnosno s interesima utvrđenim Ustavom i zakonom.

Za osiguranje javnosti rada stara se predsjednik Udruge.

Javnost rada ostvaruje se redovitim izvješćivanjem članova Udruge i svih zainteresiranih o aktivnostima Udruge i njenih tijela, kao i šire javnosti putem skupova, publikacija, izvješća, glasila i sredstava javnog priopćavanja i elektronskim medijima.

Članak 4.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a svoju djelatnost obavlja na području Republike Hrvatske i u hrvatskoj dijaspori.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 5.

Udruga ima znak kvadratnog oblika koji je jedinstvo pojednostavnjene simbolike hrvatskog grba (kvadratični oblik kao osnovni dio) i glavnog dijela medalje Sv. Benedikta s križem oko kojega su zaokružene skraćenice CSPB, što znači: Crux sancti Patris Benedicti – Križ Svetog oca Benedikta te zavjetna izreka Sv. Benedikta na latinskom i hrvatskom jeziku “Moli i radi.” Hrvatske označnice ne upućuju samo na grb nego i trobojnicu, kojoj je nad modrim valom, bijelom sredinom ispisano ime Hrvatska udruga Benedikt.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 30 milimetara. U središtu pečata je medalja Sv. Benedikta s križem i skraćenicama. Uz rub pečata ispisan je naziv udruge Hrvatska udruga Benedikt.

Članak 6.

Udruga se ustrojava prema potrebama i interesima članova u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članovi upravljaju Udrugom neposredno ili putem izabranih predstavnika u tijelima upravljanja na način utvrđen ovim Statutom.

Djelovanje Udruge temelji se na dobrovoljnosti njenih dužnosnika i suradnika te članova.

Članak 7.

Udruga može surađivati s istim ili sličnim udrugama te se udružiti u savez ili drugi oblik udruživanja na razini grada, županije i Republike Hrvatske.

Odluku o suradnji iz prethodnog stavka donosi Upravno vijeće Udruge.

Članak 8.

Udruga se može učlaniti u iste ili srodne nacionalne i međunarodne udruge.

Odluku iz prethodnog stavka donosi Upravno vijeće Udruge.

Članak 9.

Udruga može surađivati s međunarodnim udrugama i asocijacijama u zemlji i inozemstvu koje u svom djelovanju imaju sadržaje važne za ostvarivanja ciljeva Udruge.

Odluku o suradnji iz prethodnog stavka donosi Upravno vijeće Udruge.

Članak 10.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i programskih zadaća Udruga će surađivati s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i sa zavodima, ustanovama, fondovima, udrugama i tvrtkama koje izravno ili neizravno djeluju u korist ciljeva Udruge.

PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 11.

Područja djelovanja Udruge su: Kultura i umjetnost, Duhovnost i Socijalna pitanja.

Temeljni ciljevi Udruge su:

 • informiranje i formiranje članova i svih drugih zainteresiranih u osobnom, obiteljskom i društvenom vidu, kao vjernike, domoljube, rodoljube te odgovorne i osvješćene građane;
 • promicanje vrijednosti i istine o hrvatskoj povijesti, posebno Domovinskom ratu;
 • promicanje ljudskih prava i vjerskih sloboda;
 • istraživanje, čuvanje, razvijanje i promicanje narodnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkoga, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života;
 • za ostvarenje tih ciljeva i zadaća vođena je kršćanskim vrijednostima i naukom, a na tragu gesla Sv. Benedikta „Moli i radi!“ („Ora et labora!“).

Članak 12.

Djelatnosti Udruge su sljedeće:

 • organiziranje kulturnih, znanstvenih i društvenih tribina, glazbenih i scenskih priredbi, predstavljanja književnih i stručnih djela, stručnih seminara i znanstvenih skupova iz područja znanosti, kulture, gospodarstva i izdavaštva u cilju promicanja moralnih, etičkih, domoljubnih i civilizacijskih vrijednosti hrvatskoga društva;
 • suradnja s umjetničkim, znanstvenim, stručnim, prosvjetnim i ostalim udrugama i ustanovama koje u svom radu promiču vrijednosti za koje se Udruga zalaže, a u smislu zajedničkih ciljeva;
 • organiziranje humanitarnih aktivnosti kojima će se pomoći pojedincu ili grupi ljudi koji su u potrebi.

Članak 13.

Poslove iz članka 12. ovoga Statuta Udruga će obavljati:

 • suradnjom sa stručnjacima, ustanovama, službama, tijelima i drugim čimbenicima na poslovima od interesa za Udrugu i njezine članove;
 • izdavanjem vlastitih glasila i publikacije;
 • priređivanjem radnih i stručnih skupova o problemima i potrebama društva;
 • izradom projekata i programa u korist pojedinaca ili grupa ljudi koji su u materijalnoj potrebi te senzibiliziranjem javnosti za njihovo ostvarivanje;
 • priređivanjem različitih oblika druženja, zabave, rekreacije, prosvjećivanja i kreativnih aktivnosti članova.

Članak 14.

Udruga je neprofitna organizacija i svoje djelatnosti obavlja bez namjere stjecanja dobiti.

Ako pri obavljanju djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju temeljni ciljevi Udruge utvrđeni Statutom.

Članak 15.

Planovi djelovanja iz prethodnog članka i projekti zadovoljavanja određenih potreba osoba/članova osnova su za namicanje sredstava za financiranje djelatnosti Udruge.

Članak 16.

Rad Udruge je javan, a ostvaruje se odredbama ovog Statuta, napose:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima,
 • internetskim stranicama,
 • javnim priopćavanjem ili na drugi prikladniji način.

Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge, sukladno odredbama Statuta i zakona.

ČLANSTVO U UDRUZI

 Članak 17.

Članom Udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke i pravne osobe sukladno ovom Statutu i Zakonu.

Pravne osobe članstvu u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članom Udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik.

Članstvo u Udruzi može biti redovito i počasno.

Redovitim članom udruge mogu postati osobe koje su zainteresirane za rad u Udruzi i prihvaćaju odredbe ovog Statuta i drugih općih akata Udruge.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom udruge podnosi zahtjev za prijem u članstvo Upravnom vijeću koji donosi odluku o prijemu.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge, te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog vijeća.

Članak 18.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova, potpisivanjem pristupnice kojim se prihvaćaju Statut i drugi akti Udruge, koji vodi tajnik Udruge.

Odluku o prijemu donosi Upravno vijeće, a članom se postaje upisom u popis članova.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži sljedeće podatke:

 • o osobnom imenu (nazivu)
 • OIB-u
 • datumu rođenje
 • datumu pristupanja Udruzi
 • kategoriji članstva (ako su propisane statutom)
 • datumu prestanka članstva u Udruzi
 • druge podatke.

Članak 19.

Prava člana Udruge su:

 • da izravno ili preko izabranih predstavnika sudjeluje u radu i aktivnostima Udruge,
 • da bira i da bude biran u tijela upravljanja Udruge,
 • da bude obaviješten o radu Udruge i njenih tijela upravljanja,
 • da predlaže i potiče razmatranje i rješavanje svih važnih pitanja za rad Udruge,
 • da savjesno i odgovorno radi u tijelima upravljanja u koja je izabran ili imenovan.

Obveze člana Udruge su osobito:

 • da prema svojim mogućnostima sudjeluje u radu i aktivnostima Udruge,
 • da se u svom radu pridržava Statuta Udruge i provodi donijete odluke i zaključke tijela upravljanja Udruge,
 • da redovito plaća članarinu ako nije drukčije odlučeno odlukom Upravnog vijeća,
 • da čuva i promiče ugled Udruge,
 • da redovito prisustvuje sjednicama Skupštine Udruge.

Članak 20.

Članovi Udruge obvezni su plaćati članarinu.

Članarina je osnovna značajka člana o njegovoj pripadnosti i odnosu prema Udruzi.

Članarina predstavlja važan izvor prihoda za financiranje djelatnosti Udruge.
Visinu članarine te način plaćanja i evidentiranja utvrđuje Upravno vijeće posebnom odlukom.

Članak 21.

Članstvo u Udruzi prestaje istupanjem po vlastitom zahtjevu člana ili brisanjem iz evidencije ili isključenjem iz članstva.

Članu koji u pisanom obliku izvijesti Udrugu da dalje ne želi biti član Udruge prestaje svojstvo člana Udruge po vlastitom zahtjevu i to danom iskazane želje o istupanju iz Udruge.

Udruga može isključiti člana iz članstva u slučajevima kada:

 • postupa suprotno temeljnim ciljevima i interesima Udruge,
 • djeluje u suprotnosti s odredbama Statuta i drugih pravila Udruge,
 • svojim postupcima i ponašanjem nanosi štetu Udruzi i njenom ugledu,
 • ne plati članarinu više od dvije godine zaredom ako nije drukčije odlučeno odlukom Upravnog vijeća.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravno vijeće.

Član Udruge ima pravo sudjelovati na sjednici Upravnog vijeća kada se odlučuje o njegovu članstvu u Udruzi.

Protiv odluke o isključeni član može uložiti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je obvezna riješiti žalbu na prvoj sjednici Skupštine po primitku žalbe.
Odluka Skupštine je konačna.

Članak 22.

U ostvarivanju svojih prava i obveza članovi Udruge su ravnopravni, a međusobne odnose razvijaju i njeguju na načelima tolerancije, uvažavanja, razumijevanja i solidarnosti.

Moguće međusobne nesporazume i sporove članovi će rješavati dogovorno sami ili uz pomoć i posredovanje čelnih ljudi Udruge.

Članak 23.

Za izuzetna postignuća u radu Udruge i na unapređenju ciljeva udruga svojim članovima i suradnicima može dodijeliti priznanja u obliku nagrada i zahvalnica.
Odluku o dodjeli priznanja članovima i suradnicima donosi Upravno vijeće.

TIJELA UDRUGE

Članak 24.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravno vijeće
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik
 • Likvidator

Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja Udruge.

Predsjednik Udruge te Upravno vijeće i Nadzorni odbor Udruge upravljaju i vode ukupne poslove Udruge između dviju sjednica Skupštine.

Skupština

 Članak 25.

Skupštinu Udrugu čine svi redoviti članovi Udruge.

Počasni članovi mogu nazočiti Skupštini prema vlastitoj želji, ali bez prava odlučivanja.

Na sjednicu Skupštine predsjednik Udruge može pozvati predstavnike gradskih, općinskih i županijskih tijela, službi i ustanova, udruga i institucija te stručnjake i druge javne djelatnike od interesa za rad Udruge.

Svi redoviti članovi Udruge članovi su Skupštine i imaju pravo birati i biti birani.
Skupština djeluje preko sjednica i izabranih tijela upravljanja.

Skupština udruge se sastaje najmanje jednom godišnje na redovnu radnu sjednicu koja je izvještajna, a na izvanrednu prema potrebi.

Svake dvije godine održava se izborna sjednica Skupštine udruge na kojoj se, pored razmatranja i odlučivanja o stanju, potrebama i djelovanju Udruge i njenih članova, biraju predsjednik Udruge i članovi Upravnog vijeća i Nadzornog odbora te donosi plan rada za iduće mandatno razdoblje.

Maloljetne osobe članovi Udruge s navršenih 14 godina života mogu odlučivati na Skupštini uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Članak 26.

Skupština Udruge:

 • Usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • bira i razrješava druga tijela Udruge
 • bira i opoziva likvidatora Udruge
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje o promjeni sjedišta Udruge
 • odlučuje o promjeni pečata Udruge
 • odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar Udruge i isključenju iz članstva u drugom stupnju
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Članak 27.

Odluku o sazivu Skupštine donosi Upravno vijeće.

Upravno vijeće obvezno je sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži skupina od najmanje jedne trećine redovitih članova Udruge.

Odlukom o sazivu Skupštine iz stavka 1. i 2. ovoga članka određuje se i datum i mjesto održavanja sjednice.

Ukoliko Upravno vijeće ne postupi po traženju skupine od najmanje jedne trećine redovitih članova prema stavku 2. ovoga članka sjednicu Skupštine mogu sazvati i pripremiti sami tražitelji.

Poziv za sjednicu Skupštine s prijedlogom dnevnog reda i odgovarajućim materijalima, te datumom i mjestom održavanja sjednice dostavlja se sudionicima najmanje 8 dana prije dana održavanja, a kada je na dnevnom redu donošenje Statuta i njegovih izmjena i dopuna najmanje 15 dana prije dana održavanja sjednice.

Redovitom i izvanrednom sjednicom Skupštine predsjedava predsjednik Udruge, a izbornom sjednicom radno predsjedništvo.

U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati Upravni ili Nadzorni odbor dok sjednicu Upravnog odbora saziva potpredsjednik ili najstariji član Upravnog odbora.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Upravno vijeće

Članak 28.

Upravno vijeće upravlja Udrugom i temeljem odluka i zaključaka Skupštine vodi i usmjerava ukupne poslove i aktivnosti Udruge između dviju sjednica Skupštine.

Upravno vijeće sastoji se od 9 članova, od kojih Skupština bira 8 članova dok je predsjednik Udruge član Upravnog vijeća po položaju.

Predsjednik Udruge je po funkciji i predsjednik Upravnog vijeća.

Upravno vijeće iz svog sastava bira potpredsjednika, koji zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, i tajnika koji je ujedno tajnik Udruge.

Mandat članova Upravnog vijeća traje u pravilu dvije godine, a može se produžiti 60 dana u slučaju neuspjelog sazivanja Skupštine.

Skupština može odlučiti da se izbor članova Upravnog vijeća obavi javnim glasovanjem.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

 • postupaju suprotno odlukama Skupštine
 • podnesu ostavku
 • naruše ugled Udruge

Ako Skupština razriješi dužnosti cijelo Upravno vijeće, tada bira novi s punim mandatom.

Ako Skupština razriješi dužnosti predsjednika tada bira novog predsjednika na preostalo mandatno razdoblje.

Članak 29.

Upravno vijeća se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

Sjednice Upravnog vijeća saziva, priprema i vodi predsjednik Udruge, a u tome mu pomažu potpredsjednik i tajnik Upravnog vijeća, te druge osobe od kojih to zatraži.

Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Upravnog vijeća kada to zatraži Nadzorni odbor ili najmanje 5 članova Upravnog vijeća.

Sjednica Upravnog vijeća iznimno se može održati telefonski ili putem elektroničke pošte.
Poziv za sjednicu s potrebnim materijalima dostavlja se članovima Upravnog vijeća najmanje tri dana prije dana održavanja sjednice.

Upravno vijeća valjano odlučuje kada sjednici prisustvuje najmanje polovica njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članovi Upravnog vijeća za svoj rad odgovaraju Predsjedniku i Skupštini Udruge.

Članak 30.

Upravno vijeće obavlja osobito ove poslove:

 • vodi poslove Udruge između dviju sjednica Skupštine i brine o razradi i provedbi njenih smjernica, odluka i zaključaka,
 • odlučuje o dnevnom redu te članovima koji imaju pravo sudjelovati u radu Skupštine Udruge,
 • prihvaća i upućuje Skupštini na razmatranje i usvajanja izvješća o svom radu i radu Nadzornog odbora, kao i druge materijale pripremljene za sjednicu Skupštine,
 • utvrđuje prijedloge akata i drugih dokumenata koje donosi Skupština,
  – odlučuje o pripremi i organiziranju radnih, stručnih i drugih skupova,
 • donosi godišnje i operativne planove, te proračun i zaključni račun Udruge,
 • donosi interna pravila za rad Udruge,
 • odlučuje o osnivanju radnih ili ustrojstvenih tijela Udruge,
 • odlučuje o učlanjivanju Udruge u iste ili srodne nacionalne i inozemne saveze,
 • odlučuje o visini i načinu plaćanja i evidentiranja članarine,
 • odlučuje o stjecanju i uporabi imovine Udruge,
 • odlučuje o nabavi osnovnih sredstava i predmeta sitnog inventara pojedinačne vrijednosti veće od 4.000 (četiri tisuće) kuna,
 • odlučuje o isključenju člana iz Udruge,
 • odlučuje o dodjeli priznanja članovima i fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za postignuća Udruge,
 • rješava predstavke i zahtjeve iz svoje nadležnosti,
 • obavlja i druge poslove od važnosti za Udrugu i njene članove.

Članak 31.

Predstavnike Udruge u tijela upravljanja saveza u koje se udružila ili učlanila i s kojima surađuje Upravno vijeće bira iz reda članova Udruge.

Izabrani predstavnici u obavljanju poslova u tijelima iz prethodnog stavka dužni su se pridržavati smjernica i uputa Upravnog vijeća i redovito ga izvještavati o svom radu i radu tijela u koji su birani.

Članak 32.

Radi razmatranja, izučavanja i praćenja pitanja iz djelokruga rada Udruge, kao i radi učinkovitijeg obavljanja određenih zadaća, Upravno vijeće osniva stalna i povremena radna tijela kakvi su odbori.

Povremena radna tijela iz prethodnog stavka može osnovati i predsjednik Udruge.
Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuju se zadaće, djelokrug rada, voditelj, sastav i vrijeme za koje se osnivaju.

Članak 33.

Udruga može imati svoje podružnice u skladu sa Statutom.

Međusobna prava i obveze podružnica uređuju se odlukom Skupštine.

Podružnice mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine udruge.

Tajnik

Članak 34.

Tajnik Upravnog vijeća bira se na rok od dvije godine i za svoj rad odgovara predsjedniku Udruge i Upravnom vijeću.

Tajnik Upravnog vijeća obavlja osobito ove poslove:

 • brine o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog vijeća te drugih tijela Udruge,
 • organizira obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi,
 • odgovoran je uredno vođenje registra članova,
 • organizira vođenje računovodstvenih poslova Udruge,
 • u suradnji s Predsjednikom i drugim članovima tijela upravljanja priprema materijale za sjednice Skupštine i Upravnog vijeća,
 • usklađuje i potiče aktivnosti radnih tijela Upravnog vijeća,
 • brine o održavanju odnosa s udrugama, ustanovama, organizacijama, tvrtkama i tijelima od interesa za Udrugu,
 • obavlja i druge poslove koje mu Upravno vijeće stavi u obvezu.

Članak 35.

Radi brige o namicanju potrebnih sredstava za djelovanje Udruge i njihovu racionalnu uporabu Upravno vijeće iz svog sastava imenuje rizničara.
Rizničar se imenuje na vrijeme od dvije godine, a za svoj rad odgovara predsjedniku Udruge i Upravnom vijeću.

Detaljnija prava, obveze i ovlasti rizničara Upravno vijeće može utvrditi posebnom odlukom.

Nadzorni odbor

Članak 36.

Nadzorni odbor Udruge sastoji se od tri člana koje izabire Skupština javnim ili tajnim glasovanjem.

Mandat članova Nadzornog odbora traje u pravilu dvije godine, a može se produžiti 60 dana u slučaju neuspjelog sazivanja Skupštine.

Članovi Nadzornog odbora na prvoj sjednici između sebe biraju predsjednika.

Član Nadzornog odbora ne može u isto vrijeme biti i član Upravnog vijeća.

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

 • nadzire zakonitost u financijskom poslovanju udruge,
 • nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza,
 • prati i analizira ostvarenje financijskog plana Udruge,
 • nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid,
 • nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Udruge.

Sva tijela Udruge dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Upravnom odboru, te na redovnom i izvanrednom zasjedanju Skupštine Udruge.

Predsjednik

Članak 37.

Predsjednika Udruge bira Skupština iz reda članova Skupštine tajnim glasovanjem.
Skupština može odlučiti da se izbor predsjednika obavi javnim glasovanjem.

Predsjednik Udruge bira se na vrijeme od dvije godine.

Predsjednik Udruge predsjedava sjednicama Skupštine te Upravnog vijeća u funkciji
predsjednika Upravnog vijeća i Skupštine.

Predsjednik Udruge za svoj rad odgovara Skupštini i Upravnom vijeću.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga potpredsjednik.

Mandat potpredsjednika traje dvije godine.

Članak 38.

Predsjednik udruge obavlja osobito ove poslove:

 • zastupa i predstavlja Udrugu,
 • saziva i vodi sjednice Skupštine i Upravnog vijeća,
 • potpisuje akte Skupštine i Upravnog vijeća, te poslovne dokumente Udruge,
 • podnosi uredu državne uprave zahtjev za upis promjena u registar udruga,
 • određuje predstavnike Udruge na stručnim i drugim skupovima od interesa za Udrugu i njene članove,
 • naredbodavac je po proračunu Udruge,
 • stara se o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog vijeća,
 • osigurava javnost rada Udruge,
 • organizira pripremu materijala za sjednice Skupštine i Upravnog vijeća,
 • potiče rad odbora i Savjetodavnog vijeća,
 • brine o zakonitosti rada Udruge,
 • izvješćuje Upravno vijeće o aktivnostima između dviju sjednica,
 • odlučuje o nabavi osnovnih sredstava i predmeta sitnog inventara pojedinačne vrijednosti do 4.000.00 (četiri tisuće) kuna,
 • odlučuje o pravima i obvezama zaposlenika u Udruzi,
 • odlučuje o pokretanju stegovnog postupka protiv članova Udruge,
 • odlučuje o pokretanju postupka za opoziv članova tijela upravljanja Udruge i predstavnika u tijelima saveza i udruga s kojima se Udruga udružila i u koje se učlanila,
 • odlučuje o radu Udruge u izvanrednim uvjetima,
 • obavlja i druge poslove od interesa za Udrugu.

Odlučivanje u tijelima Udruge

Članak 39.

Tijela Udruge rade i odlučuju na sjednicama.

Za pravovaljano odlučivanje potrebno je da sjednici Upravnog vijeća i Nadzornog odbora prisustvuje više od polovine članova tih tijela, a odluka se donosi većinom glasova prisutnih članova tijela.

Za pravovaljano odlučivanje na Skupštini potrebna je nazočnost najmanje polovice redovitih članova Udruge, a odluke se donose većinom prisutnih članova.

Iznimno od prethodnog stavka, kod donošenja Statuta i njegovih izmjena i dopuna te odluke o prestanku postojanja Udruge potrebna je natpolovična većina glasova od ukupnog broja redovitih članova.

Članak 40.

Izjašnjavanje na sjednicama obavlja se javno.

Iznimno od prethodnog stavka izjašnjavanje o izboru predsjednika Udruge i članova Upravnog vijeća i Nadzornog odbora obavlja se tajnim glasovanjem ukoliko Skupština ne odluči drukčije.

Tajno glasovanje obavlja se putem glasačkih listića, a postupak glasovanja provodi izborno povjerenstvo koje bira Skupština.

Članak 41.

Protiv odluke svakog tijela u Udruzi može se izjaviti prigovor višem tijelu.
Odluka Skupštine je konačna.

Članak 42.

O radu sjednica tijela Udruge vodi se zapisnik, u koji se unose doneseni zaključci i odluke, sažeci vođenih rasprava, imena prisutnih i opravdano odsutnih, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, te drugi važni podaci o tijeku sjednice.

Izbor i opoziv

Članak 43.

Sva tijela Udruge i njihovi članovi su izborni i opozivi.

Opoziv tijela upravljanja i njihovih članova obavljaju tijela Udruge koja su ih birala.
Svaki član tijela upravljanja može biti razriješen i prije roka na koji je izabran ili imenovan:

 • ako podnese ostavku i istu prihvati odgovarajuće tijelo upravljanja,
 • ako mu prestane svojstvo člana Udruge,
 • ako tijelo upravljanja ocijeni da se u radu ne pridržava odredaba Statuta, da nesavjesno obavlja povjerene mu poslove ili da narušava ugled i dostojanstvo Udruge.

Članak 44.

Pojedinačne ostavke tajnik i rizničar Udruge, članovi Upravnog vijeća, predsjednik Nadzornog odbora, predsjednik i članovi Savjetodavnog vijeća, predstavnici u tijelima pravnih osoba s kojima se Udruga udružila ili u koje se učlanila, voditelji i članovi odbora ostavke podnose predsjedniku Udruge.

Članovi Nadzornog odbora ostavku podnose predsjedniku Nadzornog odbora.
Sve osobe u ostavci obvezne su ostati na dužnosti dok im ostavka ne bude usvojena od strane tijela kojega su član ili koje ih je biralo ili imenovalo.

O ostavci predsjednika Udruge odlučuje Skupština.

U slučaju kolektivne ostavke tijela upravljanja njegovi članovi ostaju na dužnosti do izbora novog sastava tog tijela. Ostavka se podnosi predsjedniku Udruge.

Članak 45.

Opoziv članova tijela Udruge primjenjuje se u slučaju kada zanemare svoju dužnost ili djeluju suprotno interesima Udruge i svojim ovlastima utvrđenim Statutom ili nekim drugim pravnim aktom.

Prijedlog za opoziv mogu dati predsjednik Udruge, Upravno vijeće i Nadzorni odbor.
O prijedlogu za opoziv odlučuje se po postupku propisanom za izbor.

Skupština može opozvati i razriješiti dužnosti predsjednika Udruge i sastav ili pojedine članove Upravnog vijeća i Nadzornog odbora i izabrati nove kada god ocijeni da ne provode njezine odluke ili da se u svom radu ne pridržavaju Statuta i drugih pravila Udruge.

Likvidator

Članak 46.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština.

Likvidatorom Udruge imenuje se predsjednik Udruge.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad ako tako odredi Skupština na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.

Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 47.

Razlozi za prestanak postojanja Udruge jesu:

 1. odluka Skupštine o prestanku rada Udruge
 2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem
 3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana
 4. pravomoćna odluka suda o ukidanju Udruge
 5. pokretanje stečajnog postupka
 6. na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Udruge u registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku rada Udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 Članak 48.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva stečena uplatom članarina,
 • dobrovoljni prilozi i darovi,
 • novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 49.

Ako udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

Unaprijed prikupljena sredstva Udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

 RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 50.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 51.

Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge.

Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. 

Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa.

Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

 Članak 52.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

 Članak 53.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

NADZOR

 Članak 54.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.

Ako član Udruge smatra da je udruga povrijedila Statut ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo Udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Udruge.

STATUSNE PROMJENE

 Članak 55.

O Statusnim promjenama odlučuje Skupština sukladno članku 25. ovog Statuta.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća iskazuju negativan rezultat.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 56.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.

Predsjednik Hrvatske udruge Benedikt:

Vide Popović, dr. med., v.r.

Odgovori

Skip to content