SKITNJE LIJEPOM NAŠOM: Flora i fauna Nacionalnog parka Plitvička jezera

Dosadašnjim istraživanjima za Nacionalni park Plitvička jezera zabilježeno je preko 1 400 biljnih svojta (vrsta i podvrsta), 30% od ukupne flore Hrvatske.

Za raznolikost i bogastvo flore na području Parka posebno veliku važnost imaju travnjačka staništa (livade i pašnjaci). Zbog potrebe za prostorom koji će mu omogućiti napasanje stoke i uzgoj hrane i na ovim prostorima travnjačke površine davno je stvorio čovjek i tako baveći se tradicionalnim načinom života povećao bioraznolikost i stabilnost ekosustava.

 

Na relativno malom prostoru Parka susreću se vrste različite rasprostranjenosti, različitih flornih elemenata kao što su: mediteranski, mediterasnko atlanski, ilirski, balkanski, karpatski, euroazijski, cirkumpolarni, borealni i dr. Velika raznolikost i bogatstvo flore, zastupljenost endemičnih vrsta, vrsta koje uživaju zaštitu međunarodnih konvencija (Bernska konvencija i Direktiva o staništima), ugroženih i zaštićenih svojti svrstava Park u floristički vrijedno područje na nacionalnoj i globalnoj razini.

Gospina papučica Cypripedium calceolus, jedna od najugroženijih i najljepših europskih orhideja, ima na području Parka u okviru šumskih staništa najbrojnije dosad poznate populacije u Hrvatskoj i šire. U flori Parka velika je raznolikost orhideja (preko 60 svojti). Zbog ljepote cvjetova kojom se ističu u biljnom svijetu često su istrjebljivane i zbog toga danas rijetke i ugrožene.

Kad je riječ o životinjskom svijetu Nacionalnog parka Plitvička jezera, prva asocijacija je njegov zaštitni znak – medvjed. Međutim, bogatstvo faune ovog nacionalnog parka mnogo je veće i vrjednije od „slave“ njezina najatraktivnijeg predstavnika.

U Nacionalnom parku Plitvička jezera uočeno je više od 50 vrsta sisavaca: puhovi, rovke, voluharice, jež, kuna zlatica, kuna bjelica, divlja svinja. Najnovijim je istraživanjima utvrđeno 20 vrsta šišmiša – koji žive u raznim staništima, rupama i pećinama, zatim pod korom drveća, u dupljama. Posebno zanimanje često je za populacije vukova, srna, jelena, divlje mačke, risa, vidre, i naravno smeđeg medvjeda, s početka priče, kao krune plitvičkog životinjskog carstva.

Na prostoru nacionalnog  parka pronađen je crni daždevnjak vrlo rijetka vrsta koja živi u Alpama iznad 1200 m i vrlo se rijetko može naći na nadmorskim visinama ispod 1000 m.

Fauna ptica sa do sada zabilježenih 157 vrsta je na trećem mjestu po broju vrsta među nacionalnim parkovima u Hrvatskoj. Posebno zanimljiva vrsta je vodenkos, inače rijetka ptica ovisna o staništima čistih vodotoka.

Plitvička jezera i njihovi pritoci uglavnom imaju glavna obilježja tipičnih pastrvskih visinskih voda. Ipak, potočna pastrva jedan od prastanovnika ovih jezera, danas je značajno potisnuta alohtonim populacijama klena i crvenperke. Osim navedenih, samo u jezeru Kozjak dokazano je prisutstvo još najmanje 4 vrste riba.

https://np-plitvicka-jezera.hr/prirodna-i-kulturna-bastina/prirodna-bastina/flora/

https://sites.google.com/site/plitvickajezeraskolehr/home/zivotinjski-svijet—fauna

 

Skip to content