Smije li Grad Split biti nezainteresiran za zemljište na lokacijama predviđenim za javne sadržaje?

  • Written by:

U dnevnom redu za 6. sjednicu Gradskog vijeća, koja je održana 25.11.2022., pod točkom 13. stajalo je: „Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest. zem. 8263/2, kat. čest. zem. 9515/1 Z.U. 17154, površine 1772 m2 u naravi dvorište, K.O. Split“.

Nekako istovremeno dobivam i poruku kako na internetu imamo katastarske karte Habsburške monarhije iz polovice 19. stoljeća. I sada kakve veze ima katastar Austrije s parcelom na Zvončacu? Ima. Te su katastarske karte pregledne skoro kao Google maps, pa vrlo brzo možete vidjeti izgrađenost Splita 1831. godine (brojevi katastarskih čestica, ucrtane zgrade, potoci…). Zanimljivo, na karti Osijeka iz 1863. godine imamo velike površine označene kao „mestno zemljište“.

A mi gradski vijećnici u Splitu, skoro dva stoljeća nakon izrade austrijskih katastarskih mapa, trebamo se izjasniti da Grad Split nije zainteresiran za česticu zemljišta na Zvončacu, na lokaciji GUP-om predviđenoj za gradsko zelenilo. Pod gradskim zelenilom podrazumijeva se perivoj.

Čiji bi to perivoj bio ako ne gradski? I koja je razlika od gradskog prostora na Rivi, na Pjaci u odnosu na Zvončac?

Možemo li sagledati potrebe barem desetak godina unaprijed? Vidimo, naši predci, u vrijeme Austrije, gledali su i stoljeće unaprijed, pa i više.

Držim da bi Gradu trebao biti prioritetni zadatak upravo rješavanje vlasništva za gradske sadržaje, zajedničke sadržaje (ceste, trgove, perivoje…), neovisno kada će doći do gradnje. Razlozi su logični, jednostavni, višestruki.

  • pravovremeno vlasništvo zemljišnih nekretnina za potrebe Grada;

  • lakše planiranje gradskih investicija, kada nisu opterećene trenutnim stanjem vlasništva;

  • relativno dug postupak rješavanja vlasništva;

  • sprječavanje divlje gradnje;

  • provedba prostornih planova (česte su izmjene upravo zbog vlasništva i divlje gradnje);

  • povoljnija cijena (pred samu gradnju cijena raste).

Znam da ovo nije problem samo ove gradske vlasti, dugoročan je to problem Splita koji se baš i nije iskazao u tome. Zbog vlasničkih odnosa čeka Zajčeva ulica, Put iza bolnice, parkirališta…

Ali, baš to je razlog da u konkretnim situacijama, kao što je ova, postupimo odgovornije. Čestica, za koju bismo se trebali izjasniti nezainteresiranima u smislu prava prvotkupa, važna nam je jednako kao i dio Zapadne obale, dio Rive. Bilo bi bolje da je riješena ranije i po povoljnijoj cijeni. No to nije razlog da ju ne rješavamo sada, da čeka još veći skok cijene.

Mediji o tome izvještavaju kao o problemu gradnje gradske garaže. To je samo jedna strana medalje, čak manje važna. Garaža je podzemna, iznad nje je GUP-om predviđeno javno zelenilo, dakle perivoj (park, kako često govorimo). I taj perivoj mora ići i iznad te čestice, sve do rotora. Garaža služi svrsi i kada je u privatnom vlasništvu, perivoj ne. Možda rješenje i ne mora biti u kupnji. Grad je vlasnik veće čestice, „Elanija“ manje. U podzemnom dijelu vlasništvo može biti i javno-privatno, ali u nadzemnom mora ostati samo gradsko, strogo namjensko.

Pitam se i jesmo li mi vijećnici potpuno i dovoljno informirani. Naime, „Nacional“ je prije osam godina pisao o planiranoj izgradnji „Kristalnih paviljona“ hotela s pet zvjezdica, koji će graditi „Elanija“ s partnerom iz inozemstva. A u našim materijalima, za 6. sjednicu Gradskog vijeća, pod točkom 13 stoji samo „Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest. zem. 8263/2, kat. čest. zem. 9515/1 Z.U. 17154, površine 1772 m2 u naravi dvorište, K.O. Split“.

Ništa o lokaciji (Zvončac), ništa o namjeni prema Generalnom urbanističkom planu, ništa o interesu Grada za istu lokaciju. Ustvari, o interesu Grada i stoji – predlaže se odbijanje prvotkupa jer „nismo zainteresirani“. A nismo bili niti kada je cijena bila u pola manja.

Zar stvarno nismo zainteresirani?

dr. Vide Popović, vijećnik u Gradskom vijeću grada Splita

Skip to content