Što Grad Split želi postići bitnim izmjenama nespornih odredbi Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave?

 • Written by:

Postojeći Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave primjenjuje se od početka 2017. godine. Gradovi i općine, krajem ove 2022. godine, usklađuju svoje djelovanje s uvođenjem nove valute u RH. Za provedbu jednostavne nabave većina njih to čini Izmjenama i dopunama važećeg Pravilnika. Grad Split se odlučio na donošenje potpuno novog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. U tu je svrhu provedeno e-savjetovanje u razdoblju od 17. studenog do 2. prosinca ove godine. Prijedlog novog Pravilnika usvojen je na 7. sjednici ovog saziva Gradskog vijeća održanoj 14. prosinca 2022.

Zanimljivo, jedino objašnjenje za donošenje potpuno novog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave sadržano je u “Izvješću o savjetovanju s javnošću” i glasi:

Ovim nacrtom prijedloga Pravilnik… uvodi euro kao valutu kojom se iskazuju cijene te se mijenja način provođenja postupaka jednostavne nabave na način da postane jednostavniji i jasniji.

Uvođenje eura je svima jasno a nisu sporni ni rasponi za pojedine vrste postupka javne nabave, iako nisu samo “prevedeni” iz kuna u eure. Ostaje da vidimo koje to izmjene čine Pravilnik jednostavnijim i jasnijim, a to ćemo najlakše uočiti usporedbom članaka Pravilnika koji definiraju istu materiju. Novi Pravilnik pun je nedostataka, a najveći su:

 1. Izravno ugovaranje bez objave javnog poziva, koje Zakon predviđa kao iznimku, ovaj prijedlog Pravilnika je proširio u tolikoj mjeri da više nema toga što se ne može ugovoriti direktno, pa se tako u članku 9. navode: specijalistička stručna znanja; posebne okolnosti; umjetnički razlozi; zdravstvene i socijalne usluge; obrazovanje; konzervatorske usluge; hotelski smještaj; restoranske usluge; catering; javno oglašavanje; kada u javnom pozivu nije pribavljena ni jedna ponuda; žurne, nepredvidive nabav; i, kao da sve to nije dovoljno – ostali objektivno opravdani razlozi (bez ikakvog pojašnjenja što se pod tim misli);

 1. Nema odredbi o načinu provedbe kojima se propisuje da javni poziv mora sadržavati primjerice: najmanji broj pristiglih ponuda; sadržaj poziva za dostavu (predmet nabave, procijenjenu vrijednost, dokaze sposobnosti, jamstvo, rok valjanosti ponude, potvrde i certifikate, rok dostave ponude, kriterije odabira, specifikacije, rok za donošenje odluke); vrijeme dostave i potvrđivanje primitka; kriterije za ekonomski najpovoljniju ponudu (ako nije predviđena samo najniža cijena);

 2. Nema odredbi koje reguliraju tko sve može podnijeti ponudu, kako dokazati sposobnost davanja usluge ili obavljanja radova;

 3. Nema odredbi koje reguliraju rad Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu ponuda;

 4. Nema odredbi koje će omogućiti najpovoljnijem ponuđaču dopunu manjkave dokumentacije koja ne utječe na povoljnost ponude kako bi se izbjegla situacija u kojoj će Grad odabrati nepovoljnijeg izvođača samo zato što povoljnijem ponuđaču nedostaje manje bitan dokument ili je pogriješio u nebitnim stvarima (to može biti označavanje stranica i sl.).

U provedbi možemo imati situaciju da se ponude odbacuju iz formalnih, ali nebitnih razloga, a predviđa se izravno ugovaranje ako na poziv nije pristigla ni jedna valjana ponuda.

Nejasno je kako će Povjerenstvo odlučivati koja ponuda zadovoljava uvjete kada Pravilnikom puno toga nije definirano. Praktično, za svaki pojedini Javni poziv, Povjerenstvo svaki put određuje i one uvjete koji se uvijek ponavljaju. To je siguran put u različit pristup, kako kada Naručitelju odgovara, a sve ovisi i o znanju i stajalištima članova Povjerenstva. Drugim riječima “opći nered”, a izlaz ostaje u izravnom ugovaranju koje je, prema odredbama predloženog Pravilnika, moguće praktično kad god to Naručitelj zaželi.

U nastavku dajem detaljniji prikaz usporedbe odredbi starog i sada predloženog Pravilnika (u daljnjem tekstu PP = postojeći pravilnik; NP = novi pravilnik).

Temeljni pojmovi

PP u članku 2. jasno određuje pojmove poput: plan nabave, naručitelj, ponuditelj i sl.

NP tih odredbi nema.

Pokretanje postupka javne nabave

PP u članku 4.

 • određuje kako započinje postupak;

 • određuje sadržaj Zahtjeva za pripremu i početak nabave.

NP tih odredbi nema.

Provedba postupka jednostavne nabave, PP – do 20.000 kn; NP – do 5.000 €

PP u članku 6. između ostalog propisuje:

 • najmanje 2 ponude (iznimno jedna, ali uz obrazloženje);

 • sadržaj narudžbenice ili ugovora (naziv, rok isporuke, način i rok plaćanja…);

 • Služba koja vodi evidenciju.

NP nema odredbi o sadržaju narudžbenice ili ugovora, a Člankom 8. predviđena je jedna ponuda i izravno ugovaranje.

Provedba postupka jednostavne nabave, PP – do 40.000/50.000 kn (usluge/radovi), NP – do 10.000 € (ograničeno prikupljanje ponuda)

PP člankom 7. propisuje

 • najmanji broj pristiglih ponuda;
 • sadržaj poziva za dostavu (predmet nabave, procijenjena vrijednost, dokazi sposobnosti, jamstvo, rok valjanosti ponude, potvrde i certifikati, rok dostave ponude, kriteriji odabira, specifikacije, rok za donošenje odluke);

 • vrijeme dostave i potvrđivanje primitka ponude;

 • kriteriji za ekonomski najpovoljniju ponudu (ako nije predviđena samo najniža cijena).

PP člankom 8. predviđa dokaze gospodarske sposobnosti subjekta (preslike registra za određenu djelatnost, ovlaštenja i potvrde, te ostale dokaze sposobnosti). Člankom 10. određuje se sadržaj Zapisnika stručnog povjerenstva o otvaranju ponuda, te njihovom pregledu i ocjeni.

NP propisuje samo da treba prikupiti 2 ponude i – ništa više.

Provedba postupka jednostavne nabave, PP – iznad 40.000/50.000 kn (usluge/radovi), NP – za usluge 10.000-26.540 €, za radove 10.000-66.360 € (javno prikupljanje ponuda)

PP Člankom 13. propisuje obvezu da Odluka o povjerenstvu i poziv moraju biti objavljeni na internetskim stranicama najmanje 30 dana. Člankom 14. omogućava najpovoljnijem ponuditelju dopunu traženih dokumenata (ako neki nedostaju) koji ne utječu na kriterije i odabir. Ovime se izbjegava odbacivanje povoljne ponude iz formalnih a nebitnih razloga. Člankom 16. određuje vođenje Zapisnika o otvaranju ponuda i redoslijed otvaranja. Člankom 17. se propisuje:

 • najmanje jedan član povjerenstva mora imati certifikat za provedbu javne nabave;

 • sadržaj Zapisnika;

 • obvezu da se Zapisniku prilaže korespodencija naručitelja i ponuditelja.

PP Člankom 19. određuje:

 • rok od 30 dana za donošenje odluke o izboru/neizboru ponuditelja;

 • obvezu objave na internetskim stranicama.

NP propisuje samo objavu javnog poziva na službenoj stranici Grada i – ništa više.

Provedba postupka jednostavne nabave do 200.000/500.000kn (NP – do 26.540/66.360 €) bez javne objave poziva (NP – Izravno ugovaranje uz suglasnost gradonačelnika)

PP člankom 13. omogućava postupak bez objave javnog poziva:

 • ukoliko je to u suprotnosti s posebnim propisom ili pravilima za određene usluge (razlozi mogu biti sigurnosni i sl.);

 • iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave, može se poziv uputiti jednom ponuditelju, ali propisani su uvjeti koje ponuda mora sadržavati.

Zanimljivo, NP je ovdje iznimno opširan, pa u Članku 9. omogućava neposredno izravno ugovaranje u slučajevima:

 • zbog specijalističkih stručnih znanja…

 • zbog posebnih okolnosti;

 • umjetnički razlozi;

 • zdravstvene i socijalne usluge, obrazovanje, konzervatorske usluge, hotelski smještaj;

 • restoranske usluge, catering, javno oglašavanje;

 • kada u javnom pozivu nije pribavljena ni jedna ponuda;

 • žurne, nepredvidive nabave;

 • ostali objektivno opravdani razlozi.

Pitam se postoje li uopće slučajevi u kojima nije omogućeno izravno ugovaranje. Izgleda da ne postoje.

Izvršenje ugovora o nabavi

PP člankom 21. između ostalog određuje:

 • uvjete za moguće izmjene ugovora;

 • imenovanje odgovornih osoba za provedbu ugovora.

NP tih odredbi uopće nema nema.

Je li ovakav prijedlog Pravilnika odraz određene namjere ili stručnog neznanja?

Držim da omašku ili neznanje treba isključiti iz jednostavnog razloga – ne radi se o novom Pravilniku koji do sada nismo imali. Budući da smo ga imali, kod izrade novog prate se odredbe postojećeg i mijenjaju na način da ga poboljšamo. Kako je onda moguće slučajno preskočiti toliko važnih odredbi koje postojeći Pravilnik sadrži, a novi ne sadrži? Nikako.

Vide Popović, vijećnik u Gradskom vijeću grada Splita

Skip to content